Ask us

There are herbs for every health issue. If you want advice, ask our experts.

Ask a question

Selection of our users' questions and answers from our experts.

Menopause
Can PhytoChi soothe hot flashes, sweating and insomnia during menopause? Automatic translation -…
anonym

PhytoChi has a good regulatory effect on the autonomic nervous system and therefore we can expect a reduction in transient conditions - hot flashes, etc. We also have very good responses from our users to PhytoKudzu. Thanks to the herbs it contains, it helps alleviate menopausal problems. I would recommend a combination of both products, PhytoChi for a long time, PhytoKudzu for two months, a month break and again for two months.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "PhytoChi má dobrý regulativní efekt na vegetativní nervový systém a lze proto očekávat i mírnění přechodových stavů - návalů apod. Velmi dobré ohlasy od našich uživatelek máme i na přípravek PhytoKudzu. Díky obsaženým bylinám pomáhá mírnit klimakterické potíže. Doporučil bych Vám kombinaci obou přípravků, PhytoChi užívat dlouhodobě, PhytoKudzu dva měsíce, měsíc pauza a opět dva měsíce."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more
PhytoChi and childbirth
Hello, I would like to ask if it is possible to use Phyto Chi in childbirth as a support for energy…
anonym

PhytoChi is not an energy drink, it cannot be used once to replenish energy. PhytoChi should be used for a long time (minimum 3 months) and the recommended dosage should be observed in order for a person to feel its positive effects (increases immunity, improves the immune system, anti-inflammatory and detoxifying, improves liver and whole digestive system, overall strengthening of the body). If you are taking PhytoChi, be sure to continue using it, the tonic supports the body's ability to heal and rebenerate faster (regeneration of the body after childbirth).

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "PhytoChi není energetický nápoj, nedá se jednorázově použít na doplnění energie. PhytoChi je potřeba užívat dlouhodobě (minimálně 3 měsíce) a dodržovat doporučené dávkování, aby člověk pocítil jeho pozitivní účinky (zvyšuje obranyschopnost, zlepšuje imunitní systém, působí protizánětlivě a detoxikačně, zlepšuje činnost jater a celého trávicího systému, celkové posílení organismu). Pokud PhytoChi užíváte, určitě v užívání pokračujte, tonikum podporuje schopnost organismu rychleji hojit a rebenerovat (regenerace organismu po porodu)."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more
Taking PhytoChi during pregnancy
I have been taking Phytochi for a month and I am in the 7th month of pregnancy, but my gynecologist…
anonym

In no case can PhytoChi harm you or your baby in any way. On the contrary. It's the best thing you can do for both of you. PhytoChi is a source of very valuable minerals, trace elements and enzymes in the natural form that you and your child need. I would only recommend not to exceed the recommended dosage. I would also like to know what your gynecologist gave when PhytoChi forbade you to take it. Or did he just forbid it to you for no reason?

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "V žádném případě nemůže PhytoChi Vám i Vašemu děťátku jakkoliv ublížit. Spíše naopak. Je to to nejlepší co můžete pro Vás oba udělat. PhytoChi je zdroj velmi cenných minerálů, stopových prvků a enzymů v přírodní formě, které Vy i Vaše dítě potřebujete. Jen bych doporučil nepřekračovat doporučené dávkování. Zajímalo by mě také, jaký důvod uvedl Váš gynekolog, když Vám PhytoChi zakazoval užívat. Nebo Vám jen jej prostě bezdůvodně zakázal?"

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more
Problems conceiving
We can't have a child with a friend, they say my ovaries are clogged, do you think PhytoChi can…
anonym

It is true that several PhytoChi users who had problems conceiving became pregnant after several months of use. I can't judge if it will help you solve your problem. Above all, it is important to realize that PhytoChi is not a medicine, but a dietary supplement for daily use, which not only rids you of harmful substances, but also supplies the body with a number of vitamins, minerals, trace elements and valuable enzymes in natural form necessary for our body. possible to obtain from a normal diet. With regular use, it begins to fine-tune the body's natural defense and regulatory functions and then keep them in balance throughout use.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "Je pravdou, že několik uživatelek PhytoChi, které měly problémy s početím, po několika měsíčním užívání otěhotněly. Nedokážu posoudit, zda i Vám pomůže vyřešit Váš problém. Především je třeba si uvědomit, že PhytoChi není lék, ale potravinový doplněk k dennímu užívání, který Vás nejen zbaví škodlivých látek, ale dodává tělu řadu vitamínů, minerálů, stopových prvků a cenných enzymů v přírodní formě, nezbytných pro náš organismus, a které není možné z běžné stravy získat. Při pravidelném užívání začne dolaďovat přirozené obranné a regulační funkce organismu a tyto následně po celou dobu užívání udržovat v rovnováze."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more
Dialysis - Kidney transplantation
Hello, my father has problems and kidneys, he goes on dialysis and is unfortunately waiting for a…
anonym

If kidney function is impaired to such an extent that permanent dialysis is necessary, then there is no other treatment that could permanently "cure" the condition than a kidney transplant. Dialysis and all other treatment, including supportive care, is only maintenance, gaining time and preparing for transplantation. PhytoChi can be administered in gradually increasing doses up to a daily dose in order to support the overall vitality of the body, to promote the regeneration and healing of tissues that are still capable of healing. By no means is this a substitute for dialysis and possible transplantation, but it can help to create a better overall initial health for the patient for surgery. After the transplant, we stop Phyto - at this time it is undesirable to take products that stimulate the immune system and thus increase the risk of not accepting the transplanted organ.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "Pokud jsou funkce ledvin poškozené natolik, že je nutná trvalá dialýza, tak neexistuje žádná jiná léčba, která by stav mohla trvale "vyléčit" než transplantace ledviny. Dialýza a veškerá další léčba, včetně podpůrné léčby, je pouze udržování, získávání času a příprava na transplantaci. Přípravek PhytoChi lze podávat v postupně narůstajících dávkách až do denní dávky s cílem podpořit celkovou vitalitu organismu, podpořit regeneraci a hojení tkání, které jsou ještě schopny hojení. V žádném případě to není náhrada dialýzy a případné transplantace, ale může pomoci vytvořit lepší celkový výchozí zdravotní stav pacienta k operaci. Po transplantaci Phyto vysadíme - v této době je nežádoucí užívat přípravky, které stimulují imunitní aparát a tím zvyšují riziko nepřijetí transplantovaného orgánu."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more
Liver transplantation
Good day. Can I start taking PhytoChi if I am included in a liver transplant program? Automatic…
anonym

In the period before transplantation, it is advantageous to use PhytoChi to strengthen the body overall. After the transplant, I recommend discontinuing all supportive treatment. At this time, targeted immunosuppressive treatment must be performed in order to create conditions for the organism to receive foreign tissue, and anything that has an overall immunostimulatory effect could disrupt these conditions.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "V období před transplantací je výhodné užívání přípravku PhytoChi k celkovému posílení organismu. Po provedené transplantaci doporučuji veškerou podpůrnou léčbu vysadit. V této době musí probíhat cílená imunosupresivní léčba s cílem vytvořit pro organismus podmínky pro přijetí cizí tkáně a vše co působí celkově imunostimulačně by mohlo tyto podmínky narušovat."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more
Arrhythmia
Good day! Based on the problems of the mother, who developed fibrillation and cardiac arrhythmias…
P. V. Czech Republic

Adaptive symptoms with PhytoChi manifest themselves in the first phase of use (first month), when the body is detoxified and harmful substances are released from the body. Your mother did not experience fibrillation and cardiac arrhythmias until after three months of use, so it is unlikely to be due to taking PhytoChi.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "Adaptační příznaky při užívání PhytoChi se projevují v první fázi užívání (první měsíc), kdy dochází k detoxikaci organismu a škodlivé látky se uvolňují z těla. U Vaší maminky se fibrilace a srdeční arytmie dostavily až po třech měsících užívání, takže je nepravděpodobné, že je to způsobeno užíváním produktu PhytoChi."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more
Taking PhytoChi during chemotherapy
Good day. I would like to ask how does PhytoChi work during chemotherapy ..?! And is it at all…
anonym

I recommend using PhytoChi in chemotherapy not only for its ability to reduce toxic side effects on the body, but also for excellent feedback from PhytoChi users who underwent chemotherapy, the course of which they tolerated much better thanks to the use of PhytoChi. PhytoChi also improves the body's ability to heal and regenerate damaged tissues more quickly after cancer treatment. PhytoChi is used to strengthen the body overall, to improve the immune system and as a preventive support, so you can continue to use it after successful completion of cancer treatment. However, I recommend starting with small doses: The first week 2 ml in the morning on an empty stomach about 15 - 20 minutes before meals and then increasing the dose every week by 2 ml until you reach the dose of your recommended daily dose.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "PhytoChi při chemoterapii doporučuji užívat nejen pro jeho schopnost snižovat toxické nežádoucí účinky na organismus, ale i pro výborné ohlasy od uživatelů PhytoChi, kteří podstoupili chemoterapii, jejíž průběh snášeli mnohem lépe právě díky užívání PhytoChi. PhytoChi také zlepšuje schopnost organismu rychleji hojit a regenerovat poškozené tkáně po onkologické léčbě. PhytoChi se užívá k celkovému posílení organismu, ke zlepšení obranyschopnosti a jako preventivní podpora, takže jej můžete po úspěšném ukončení onkologické léčby dále užívat. Doporučuji však začít malými dávkami: První týden 2 ml ráno na lačno cca 15 - 20 minut před jídlem a následně zvyšovat dávku každý týden o 2 ml, až se dostanete na dávku vaši doporučenou denní dávku."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more
Prostate cancer
Hello, I was advised to take PhytoChi to boost my immunity with cytostatics. However, after 3…
anonym

PhytoChi cannot replace oncological treatment - chemotherapy for cancer. We administer it in order to reduce the toxic side effects of chemotherapy on the body. However, this does not mean that the toxic effects do not manifest themselves at all, it is about mitigating them and improving the body's ability to heal and regenerate damaged tissues more quickly after oncological treatment. It can be assumed that without PhytoChi supportive treatment, the problems (adverse toxic effects of chemotherapy) would be greater. I recommend continuing throughout the treatment and in the subsequent period to use PhytoChi as a regenerative and preventive support of the body.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "PhytoChi nemůže nahrazovat onkologickou léčbu - chemoterapii u nádorového onemocnění. Podáváme jej s cílem snížit toxické nežádoucí účinky chemoterapie na organismus. Neznamená to však, že se toxické efekty vůbec neprojeví, jde o jejich mírnění a zlepšení schopnosti organismu rychleji hojit a regenerovat poškozené tkáně po onkologické léčbě. Lze předpokládat, že bez podpůrné léčby PhytoChi by potíže (nežádoucí toxické efekty chemoterapie) byly větší. Doporučuji dále pokračovat během celé léčby a v následném období užívat PhytoChi jako regenerační a preventivní podporu organismu."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more
Borreliosis and antibiotics
Can PhytoChi be used with antibiotics or antibiotic drops (for borreliosis)? Thank you Automatic…
anonym

PhytoChi is not a medicine, so you do not have to worry about any contraindications when given with antibiotics. On the contrary, I would recommend using PhytoChi to support the treatment of the disease, as it supplies the body with a number of vitamins, minerals, trace elements. and valuable enzymes in natural form, necessary for our body, and which is not possible from get a regular diet. With regular use, it begins to fine-tune the body's natural defense and regulatory functions and then keep them in balance throughout use. It helps to increase the body's defenses.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "PhytoChi není lék, proto se nemusíte obávat žádné kontraindikace při podávání společně s antibiotiky. Naopak bych doporučil užívat PhytoChi k podpoře léčby nemoci, neboť dodává tělu řadu vitamínů, minerálů, stopových prvků a cenných enzymů v přírodní formě, nezbytných pro náš organismus, a které není možné z běžné stravy získat. Při pravidelném užívání začne dolaďovat přirozené obranné a regulační funkce organismu a tyto následně po celou dobu užívání udržovat v rovnováze. Napomáhá zvýšit obranyschopnost organismu."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more

Do not you feel sick? or have immune problems? Do you have health problems, limit your illness at work and in your life?

Discover our products

Get news, articles, and tips by e-mail

Required field
By subscribing to the news, you agree with Privacy Policy

Follow us on Facebook and Instagram