Ask us

There are herbs for every health issue. If you want advice, ask our experts.

Ask a question

Selection of our users' questions and answers from our experts.

PhytoChík dosing
Hello, I am looking for a suitable preparation to strengthen my son's immunity 4 years after he…
Andera Kartousová, Czech Republic

Yes, PhytoChík is suitable for your 4-year-old son. Regarding the dosage of PhytoChik, a daily dose of 15 ml per 35 kg of user weight generally applies. So the daily dose for your son is 8 ml. To reduce the detoxification symptoms, I recommend taking gradually increasing doses, starting with a half dose of 4 ml for 10 days, then a full dose of 8 ml for several months. Serve in the morning on an empty stomach for about 15 minutes. before eating after shaking the bottle thoroughly - the minerals contained are deposited on the bottom and must be mixed. Store the opened bottle in the refrigerator.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "Ano, přípravek PhytoChík je pro Vašeho 4-letého syna vhodný. Co se týká dávkování PhytoChíku, obecně platí denní dávka 15 ml na 35 kg hmotnosti uživatele. Tedy pro Vašeho syna vychází denní dávka 8 ml. Pro snížení detoxikačních projevů doporučuji užívat postupně navyšující se dávky, začněte s poloviční dávkou 4 ml po dobu 10 dní, poté již plnou dávku 8 ml po dobu několika měsíců. Podávejte ráno na lačný žaludek cca 15 min. před jídlem po předchozím důkladným protřepání láhve – obsažené minerály jsou usazené na dně a musí se promíchat. Otevřenou láhev skladujte v lednici."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more
Positive effect on acne
I would like to ask if PhytoChi has a good effect on acne treatment, especially the occurrence of…
anonym

The detoxifying and healing effect of PhytoChi is positively applied here. Another positive is the regulatory effect of PhytoChi on the vegetative system. The overall effect in combination with dermatological treatment can significantly affect the whole treatment process. In addition to internal administration, topical application to the skin can also be tested. Long-term use is required.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "Pozitivně se zde uplatňuje detoxikační a hojivý efekt PhytoChi. Další pozitivum je regulační účinek PhytoChi na vegetativní systém. Celkový účinek v kombinaci s dermatologickou léčbou může zásadním způsobem ovlivnit celý léčebný proces. Lze otestovat kromě vnitřního podávání také lokální aplikace na kůži. Je nutné dlouhodobé užívání."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more
Leg ulcers
I suffer from leg ulcers, sometimes they are open. Will PhytoChi help me? Automatic translation -…
anonym

PhytoChi significantly stimulates natural healing in tissues, has an anti-inflammatory effect, cleanses and flushes out acidic metabolites of inflammation from the tissues, thus creating better conditions for the restoration of microcirculation, the supply of oxygenated blood and nutrients. Together with vascular, internal, skin and rehabilitation treatment, it can significantly contribute to the healing of defects and prevent the formation of other ulcers.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "PhytoChi výrazným způsobem stimuluje přirozené hojení ve tkáních, působí protizánětlivě, čistí a vyplavuje z tkání kyselé metabolity zánětu a vytváří tím lepší podmínky pro obnovu mikrocirkulace, přísun okysličené krve a živin. Společně s cévní, interní, kožní a rehabilitační léčbou může významně přispět ke zhojení defektů a předcházet tvorbě dalších vředů."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more
Excessive sweating
Will taking PhytoChi help me from excessive sweating of the hands and soles of the feet? Most when…
anonym

Excessive sweating is a big problem and there is no simple and clear way to treat it. Among other things, it has a close connection with the regulation of the vegetative system. The administration of PhytoChi helps to balance the vegetative system and the support of the regeneration of liver tissue and functions and the support of the cleansing detoxification functions of the organism also have a positive effect. Administration of PhytoChi is not a targeted treatment for these problems, but in its overall effect it can significantly help to correct the condition. The condition is long-term use - half a year or more.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "“Nadměrné pocení je velkým problémem a neexistuje jednoduchý a jasný způsob léčby. Má to kromě jiného úzkou souvislost s regulací vegetativního systému. Podávání PhytoChi pomáhá vybalancovat vegetativní systém a pozitivně se projevuje i podpora regenerace jaterní tkáně a funkcí a podpora čistících detoxikačních funkcí organismu. Podávání PhytoChi není cílenou léčbou těchto potíží, ale v celkovém svém efektu může výrazně napomoci stav upravit. Podmínkou je dlouhodobé užívání - půl roku a více."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more
How long can PhytoChi be used?
Is it possible to use the product without negative changes in health, even for life? Or only at a…
anonym

PhytoChi can be used for a long time, even a lifetime, both by healthy and sick people. As Dr. says Leung, we should take PhytoChi regularly, every day, to boost and maintain the immune system and balance the body. So it is good to use PhytoChi preventively to prevent disease. PhytoChi has the ability to not only rid you of harmful substances that have accumulated in your body for many years, but also supply you with a number of trace element minerals and valuable enzymes in their natural form. With regular use, it begins to fine-tune the body's natural defenses and regulatory functions, helps increase immunity, you will feel better. Fatigue disappears, you feel an increase in vitality and inner energy.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "PhytoChi mohou užívat dlouhodobě, i celý život, jak zdraví, tak i nemocní lidé. Jak říká Dr. Leung, měli bychom PhytoChi užívat pravidelně, každý den, abychom posílili imunitu a nastolili rovnováhu v těle, a tu nadále udržovali. Je tedy dobré užívat PhytoChi preventivně, abychom nemocem předcházeli. PhytoChi má tu schopnost, že Vás nejen zbaví škodlivých látek, které se v těle hromadí dlouhá léta, ale dodá Vám řadu minerálů stopových prvků a cenných enzymů v přírodní formě. Při pravidelném užívání začne dolaďovat přirozené obranné a regulační funkce organismu, napomáhá zvýšit obranyschopnost, budete se cítit lépe. Mizí únava, pociťujete nárůst vitality a vnitřní energie."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more
Alzheimer's disease
Is it possible to improve the condition of an Alzheimer's patient with your PhytoChi product? …
anonym

PhytoChi does not cure this disease, but improves the overall comfort of the patient. Above all, it improves sleep and the overall vitality of the patient. I recommend using it permanently.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "PhytoChi neléčí tuto nemoc, ale zlepšuje celkový komfort pacienta. Především zlepšuje spánek a celkovou vitalitu pacienta. Doporučuji užívat trvale."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more
Multiple sclerosis
My acquaintance is 32 years old and has been suffering from multiple sclerosis for 5 years. It will…
anonym

In degenerative and autoimmune diseases of the central nervous system, PhytoChi is used for its regulatory and immunomodulatory effect, detoxifying and antioxidant effect, promoting healing and regeneration of damaged tissues. It does not cure the disease and does not replace the indicated neurological treatment. But it improves the overall comfort of the patient and alleviates a number of functional problems - it improves sleep, the overall vitality of the patient, reduces the incidence of infections, improves mobility

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "U degenerativních a autoimunních onemocnění centrální nervové soustavy se PhytoChi uplatní svým regulačním a imunomodulačním efektem, detoxikačním a antioxidačním efektem, podporou hojení a regenerace poškozených tkání. Neléčí nemoc a nenahrazuje indikovanou neurologickou léčbu. Ale zlepšuje celkový komfort pacienta a mírní řadu funkčních potíží- zlepšuje spánek, celkovou vitalitu pacienta, omezuje výskyt infektů, zlepšuje hybnost."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more
What diseases does PhytoChi cure
It is possible to take PhytoChi as a medicine and how soon can I expect the action of PhytoChi,…
anonym

PhytoChi is not a cure. PhytoChi is a dietary supplement that contains 16 herbal extracts. However, as experience shows, it can act as a medicine, even help in cases where the drugs did not help. According to the theory of traditional Chinese medicine, we are healthy when the system of our body is in balance. If our body is not in balance, we are prone to disease. With its complex action, PhytoChi helps our body return to balance. The effects of PhytoChi are not immediate. The effect is rather subtle and it is about balancing or meeting the needs of the organism, which is brought back to normal. Some people feel better after using 2 bottles of PhytoChi, some people take longer. This depends on many factors and it is different for everyone. PhytoChi has the ability to not only rid you of harmful substances that have accumulated in your body for many years, but also supply you with a number of vitamins, trace element minerals and valuable enzymes in their natural form. With regular use, it begins to fine-tune the body's natural defense and regulatory functions, helps increase immunity, you will feel better. Fatigue disappears, you feel an increase in vitality and inner energy. Because everyone is different, it is very difficult to say when change for the better will come. In general, the minimum amount at which we begin to observe a change for the better is three vials. However, this does not mean that you are completely healthy after 3 bottles. Most of the harmful substances have been removed from the body and now a "self-healing" process must take place in the body. It is therefore a mistake to leave people thinking that they are completely healthy after using the third bottle. As Dr. says Leung, we should take PhytoChi regularly, every day to balance and maintain the body.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "PhytoChi není lék. PhytoChi je doplněk stravy, který obsahuje 16 bylinných výtažků. Jak však zkušenosti ukazují, může jako lék působit, dokonce pomoci i v případech, kdy léky nepomohly. Podle teorie tradičního čínského lékařství jsme zdrávi, když je systém našeho těla v rovnováze. Pokud naše tělo v rovnováze není, jsme náchylní k onemocnění. PhytoChi svým komplexním působením pomáhá naše tělo do rovnováhy vracet. Účinky PhytoChi nejsou okamžité. Účinek je spíše jemný a jde o vyrovnání nebo naplnění potřeb organismu, který je přiváděn zpět do normálu. Někdo pociťuje zlepšení zdravotního stavu po využívání 2 lahví PhytoChi, u někoho to trvá déle. Toto záleží na mnoha faktorech a u každého to je jiné. PhytoChi má tu schopnost, že Vás nejen zbaví škodlivých látek, které se v těle hromadí dlouhá léta, ale dodá Vám řadu vitamínů, minerálů stopových prvků a cenných enzymu v přírodní formě. Při pravidelném užívání začne dolaďovat přirozené obranné a regulační funkce organismu, napomáhá zvýšit obranyschopnost, budete se cítit lépe. Mizí únava, pociťujete nárůst vitality a vnitřní energie. Jelikož každý člověk je jiný, je velice těžké říci, kdy se dostaví změna k lepšímu. Obecně platí, že minimální množství, při kterém začínáme pozorovat změnu k lepšímu, jsou tři lahvičky. Neznamená to však, že po 3 lahvích jste naprosto zdraví. Byla odstraněna většina škodlivých látek z těla a nyní musí nastat „samoozdravný“ proces v organismu. Je proto chybou, že lidé po využívání třetí lahvičky toho nechají v domnění, že jsou zcela zdraví. Jak říká Dr. Leung, měli bychom PhytoChi užívat pravidelně, každý den abychom nastolili rovnováhu v těle a tu nadále udržovali."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more
Stroke
I'm half-paralyzed after a stroke, can PhytoChi help me? Automatic translation - translated by…
anonym

PhytoChi is a great product, however it cannot work immediate miracles. I do not want to disappoint you and in any case I do not even want to give you false hope. The regenerative abilities of the human body are enormous. That's why a lot depends on your age and the degree of brain damage. We have information from users (long-term - several years) after a stroke, where their health has significantly improved. Anyway, start taking PhytoChi (for a long time), it won't hurt you, it can only help.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "PhytoChi je skvělý výrobek, nicméně okamžité zázraky neumí. Nechci Vás zklamat a v žádném případě Vám nechci ani dávat falešnou naději. Regenerační schopnosti lidského organismu jsou obrovské. Proto také hodně záleží na Vašem věku a míře poškození mozku. Máme informace od uživatelů (dlouhodobých - několikaletých) po mozkové příhodě, kde se jejich zdravotní stav výrazně zlepšil. PhytoChi každopádně začněte užívat (dlouhodobě), neublíží Vám, jenom může pomoci."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more
Migraine
I often have very severe migraines and nothing helps me yet. I have read your PhytoChi site and…
anonym

The causes of migraines are still not safe and in every detail. Hereditary disposition can also play a role. The events that take place during a migraine attack in the brain are very complex, and the resulting condition is simply the hypersensitivity of some nerve circuits, which dilate the cerebral vessels and in turn maintain a state of greater sensitivity. However, in no case does a simple migraine endanger the life of the victim. We have very good experience and feedback from PhytoChi users who have had frequent migraine attacks. With regular use of PhytoChi, the interval between seizures in these people was significantly prolonged. We also have reports of migraine attacks disappearing in PhytoChi users. Please note that these are feedback from our customers and it is not possible to take PhytoChi as a cure for migraine. Therefore, I cannot even answer you unequivocally whether using PhytoChi will completely eliminate your health problem. You write that you have read our pages about PhytoChi, so you know for sure how this works, what it "knows" and what you can expect from it. PhytoChi is a very well-form herbal mixture which, among other things, supplies our body with much-needed substances. PhytoChi is used for permanent daily use - it is used constantly - every day. I would recommend that you start taking PhytoChi all the time, regularly, every day - you will definitely not be disappointed.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "Příčiny vzniku migrény nejsou stále ještě bezpečně a do všech detailů známy. Určitou úlohu může hrát i dědičná dispozice. Děje, které se odehrávají během záchvatu migrény v mozku jsou velmi složité a výsledným stavem je jednoduše řečeno přecitlivělost některých nervových okruhů, které rozšiřují mozkové cévy a zpětně udržují stav větší citlivosti. V žádném případě však neohrožuje prostá migréna život postiženého. Máme velmi dobré zkušenosti a ohlasy od uživatelů PhytoChi, kteří mívali časté záchvaty migrény. Při pravidelném užívání PhytoChi se interval mezi jednotlivými záchvaty u těchto lidí výrazně prodlužoval. Máme také zprávy o vymizení záchvatů migrény u uživatelů PhytoChi. Uvědomte si prosím, že toto jsou ohlasy našich zákazníků a není možné brát PhytoChi jako lék na migrénu. Proto Vám ani nemohu jednoznačně odpovědět, zda užíváním PhytoChi se Váš zdravotní problém zcela odstraní. Píšete, že jste četla naše stránky o PhytoChi, tak jistě víte, jak toto působí, co „umí“ a co od něj můžete očekávat. PhytoChi je velmi dobře sestavená bylinná směs, která mimo jiné dodává našemu tělu velmi potřebné látky. PhytoChi složí k trvalému dennímu užívání – užívá se stále - každý den. Doporučil bych Vám začít PhytoChi užívat stále, pravidelně, každý den – určitě nebudete zklamaná."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more

Do not you feel sick? or have immune problems? Do you have health problems, limit your illness at work and in your life?

Discover our products

Get news, articles, and tips by e-mail

Required field
By subscribing to the news, you agree with Privacy Policy

Follow us on Facebook and Instagram