Obchodné podmienky

 

 Spoločnosti:

Phyto CZ, s.r.o.
Dukelská brána 4361/5,
796 01 Prostějov
IČO: 262 29 021
zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 38571
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.phytoshop.cz

 

1) Úvodné ustanovenie

 • Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodné spoločnosti: Phyto CZ, s.r.o., so sídlom Dukelská brána 4361/5, 79601 Prostějov, identifikačné číslo: 262 29 021, daňové identifikačné číslo CZ 262 29 021, zapsanej v obchodnom registri Krajského súdu v Brně, oddiel C, vložka 38571, tel. +420 582 334 321, e-mail: phyto@phyto.cz (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník ČR (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kupná zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.phytoshop.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
 • Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 • Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
 • Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

  

2) Užívateľský účet

 • Na základe registrácie kupujúceho do Vernostného programu vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 • Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 • Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom (emailom) a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
 • Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 • Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3) Uzavretie kúpnej zmluvy

 • Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 • Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len pre tú danú, zákazníkom zvolenú krajinu doručenia.
 • Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  • spôsobe informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
 • Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU “. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej lenelektronická adresa kupujícího“). Objednávku, ktorá nespĺňa podstatné náležitosti a potrebné údaje, je predávajúci oprávnený odmietnuť alebo vrátiť kupujúcemu na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa na objednávku hľadí, ako by nebola nikdy doručená.
 • Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 • Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 • Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

 

4) Cena tovaru a platobné podmienky

 • Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  • v hotovosti (dopravné spoločnosti) na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke (platí len pre krajiny doručenie Česká republika, Slovensko a Poľsko);
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho uvedený v emailovom potvrdení objednávky (ďalej len „účet predávajúceho“);
  • bezhotovostne platobnou kartou, akceptujeme karty asociácií MasterCard International, Visa International a Diners Club International umožňujúca svojmu držiteľovi bezhotovostné platby za tovar a služby v prostredí verejnej dátovej siete Internet.
 • Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 • Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenia čl. 4. obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 • V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 2 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 • V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 • Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 6.), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 • Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 • Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

 

5) Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a už ho nie je možné vrátiť. Akceptácia odstúpenie od zmluvy kupujúcim bez udania dôvodu v lehote 14 dní v prípade individuálne upraveného tovaru, nie je zákonnou povinnosťou predávajúceho. Predávajúci rieši tieto prípady individuálne a vyhradzuje si právo o spôsobe riešenia s konečnou platnosťou rozhodnúť.
 • Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 6 (bod č. 1) alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to doštrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho phyto@phyto.cz.
 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu č. 2. tohto článku Obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu č .. 2 tohto článku Obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to na bankový účet kupujúceho, alebo vopred dohodnutým spôsobom. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 • Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6) Zrušenie objednávky

 • Kupujúci môže objednávku zrušiť, resp. stornovať bez uvedenia dôvodu ešte pred jej vybavením. Zrušenie možné vykonať buď telefonicky na čísle +420 582 334 321 alebo e-mailom na adresephyto@phyto.cz.
 • Pokiaľ bude objednávka zrušená zo strany predávajúceho, bude kupujúci na túto skutočnosť upozornený emailovou správou, na adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke alebo registrácii, prípadne telefonicky, na čísle, ktoré uviedol vo svojej objednávke alebo registrácii. V tomto prípade bude nasledovať dohováranie medzi zmluvnými stranami ohľadom ďalšieho postupu.
 • Pokiaľ si kupujúci neodoberie objednaný tovar bez predchádzajúceho zrušenia objednávky akceptované predajcom, znáša na svoju ťarchu všetky vzniknuté náklady s vybavením objednávky a doručením tohto tovaru. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa tovar neprevziať z dôvodu rozporu s kúpnou zmluvou.

 

7) Rozpor s kúpnou zmluvou

 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že sa jedná o tovar, ktorý si objednal, a že tento tovar je bez vád, má vlastnosti, ktoré si strany ujednali, a chybí-li dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej a tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere a akosti. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou jedná sa o rozpor s kúpnou zmluvou.
 • V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu uviesť tovaru do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho opravou tovaru, alebo výmenou tovaru. Ak nie je to možné, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo môže odstúpiť od zmluvy.

 

8) Preprava a dodanie tovaru

 • Dodacia lehota objednaného tovaru je spravidla od 1 do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy, tj. Po záväznom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho. Doba dodania je závislá na vybranom spôsobe doručenia a platobných podmienkach. Predávajúci si vyhradzuje právo dodaciu lehotu predĺžiť. V takomto prípade sa predávajúci zaväzuje okamžite informovať kupujúceho o zmene termínu doručenia tovaru.
 • V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 • Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 • V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru.
 • Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu, je povinný stav tovaru skontrolovať av prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spoločne so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 • Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

9) Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 • Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo spoločnosťou predávajúceho a to na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 • Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

10) Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 • Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 • Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
 • Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy phyto@phyto.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 • Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 • Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

11) Záverečné ustanovenia

 • Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 • Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Phyto CZ, s.r.o., Dukelská brána 5, 79601 Prostějov, Česká republika adresa elektronickej pošty phyto@phyto.cz, telefon +420 582 334 021.

V Prostějově dne 1. decembra 2018

Necítite sa dobre? Máte problémy s imunitou? Máte zdravotné problémy, obmedzuje Vás choroba v práci a v živote?

Objavte naše produkty

Odoberajte novinky, články a rady e-mailom

Povinný údaj
Odberom noviniek súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu